Privātuma politika

Moceviča firma „Ginalas”

PRIVĀTUMA POLITIKA

Aktuālā redakcija.

Derīga no 2018. g. 23. maija

 

1. JĒDZIENI

1.1. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datiem un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Dati / Personas dati – jebkāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte noteikta vai kuras identitāti iespējams noteikt (Datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti iespējams noteikt, ir persona, kuras identitāti tieši vai netieši iespējams noteikt, pirmkārt, pēc identifikatoriem, kā piemērām pēc vārda un uzvārda, personas identifikācijas numura, atrašanās vietas datiem un interneta identifikatoriem vai pēc vienas vai vairākām fiziskas personas fiziskajām, fizioloģiskajām, ģenētiskajām, psiholoģiskajām, ekonomiskajām, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.3. Datu saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, pārvaldes institūcija, aģentūra vai cita iestāde, kurai atklājami Personas dati, neņemot vērā to, vai tā ir trešā puse vai nē.

1.4. Datu subjekts – Datu pārvaldītāja Klients vai darbinieks vai jebkāda cita persona, kuras Personas datus apstrādā Datu pārvaldītājs.

1.5. Datu apstrāde – jebkāda ar automatizētiem vai neautomatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai ar personas datu apkopojumiem veikta operācija vai operāciju secība, kā piemēram, apkopošana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, aizsargāšana, adaptēšana vai maiņa, ieguve, iepazīšanās ar tiem, lietošana, atklāšana pārsūtot, izplatīšana vai citā veidā radīta iespēja tos izmantot, kā arī salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, izdzēšana vai iznīcināšana.

1.6. Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, pārvaldes institūcija, aģentūra vai cita iestāde, kas  Datu pārvaldītāja vārdā apstrādā Personas datus.

1.7. Datu pārvaldītājs – Moceviča firma „Ginalas”, juridiskās personas kods 165702461, reģistrācijas adrese Esperanto iela 26, Kazlų rūda, Lietuvas Republika.

1.8. Trešā puse – fiziska vai juridiska persona, pārvaldes institūcija, aģentūra vai cita iestāde, kas nav datu subjekts, datu pārvaldītājs, datu apstrādātājs, vai personas, kurām ar tiešu datu pārvaldītāja vai datu apstrādātāja pilnvaru ir atļauts apstrādāt personas datus.

1.9. Klients – persona, kura izmanto Datu pārvaldītāja sniegtos pakalpojumus vai tos izmantoja iepriekš.

1.10. Datu subjekta piekrišana – jebkāda pēc brīvas gribas dota, konkrēta un nepārprotama atbilstoši informēta datu subjekta gribas izteikšana ar paziņojumu vai apstiprinošām darbībām, ar kurām tas piekrīt, ka tiks apstrādāti ar to saistītie personas dati.

1.11. Politika – šī Personas datu apstrādes Politika.

Citi Politikā lietojamie jēdzieni atbilst VDAR, Latvijas Republikas personas datu juridiskās aizsardzības likumā (turpmāk – PDJAL) un Latvijas Republikas elektronisko sakaru likumā (turpmāk – ESL) lietojamiem jēdzieniem. 

2. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

2.1. Datu pārvaldītājs apkopo attiecīgos Personas datus administrēšanas un tiešiem mārketinga mērķiem, lai nodarbotos ar savu biznesu un īstenotu juridiskos pienākumus. Datu pārvaldītājs ir atbildīgs par Jūsu Personas datu apstrādi pēc šajā Politikā norādītajiem nosacījumiem.

2.2. Šajā Politikā paskaidrojam, kādus Personas datus mēs apkopojam, kā tos apstrādājam un aizsargājam, piedāvājot savas preces un pakalpojumus. Tā aptver informāciju, kas nav apkopota izmantojot internetu, bet ir iegūta fiziskos veikalos vai sniedzot pakalpojumus Klientiem un caur interneta mājas lapām www.eginalas.lt, www.eginalas.lv, www.ginalas.lt, www.ginalas.lv, www.ginalasinterjeras.lt, www.ginalasinterjeras.lv, www.stihl-parduotuves.lt, www.stihl-veikals.lv (turpmāk – Interneta mājas lapas).

2.3. Šī Politika ir piemērojama arī mūsu mērķa saturam, ieskaitot interneta piedāvājumus un produktu un pakalpojumu reklāmu, kuru, pārlūkojot internetu, varat redzēt trešo pušu mājas lapās, platformās un programmās (turpmāk – Trešo pušu mājas lapas). Pievēršam uzmanību tam, ka šīm Trešo pušu mājas lapām var būt sava atsevišķa privātuma politika un nosacījumi. Laipni lūdzam izlasīt tos pirms šo Trešo pušu mājas lapu izmantošanas.

2.4. Pirms mūsu Interneta mājas lapas izmantošanas, Jums ir uzmanīgi jāizlasa un jāiepazīstas ar šo Politiku. Izmantojot Datu pārvaldītāja sniegtos pakalpojumus, Jūs apstipriniet, ka piekrītat ievērot šo Politiku.

2.5. Datu subjektam nav tiesību izmantot Interneta mājas lapu, ja tas nav iepazinies ar Politiku un (vai) tai nepiekrīt. Tajos gadījumos, ja Datu subjekts nepiekrīt Politikai vai noteiktai tās daļai, tas nedrīkst izmantot Interneta mājas lapu. Pretējā gadījumā uzskatāms, ka Klients ir iepazinies un bez ierunām piekrīt Politikai.

2.6. Izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, tādus kā sociālā tīkla „Facebook” pakalpojumus, var tikt piemēroti trešo pušu nosacījumi. Piemēram, „Facebook” visiem saviem lietotājiem un apmeklētājiem piemēro Datu politiku. Tādēļ izmantojot tādu trešo pušu pakalpojumus rekomendējams iepazīties ar to piemērojamiem nosacījumiem.

2.7. Datu pārvaldītājs garantē, ka tas atbilst šādiem būtiskiem datu aizsardzības principiem:

2.7.1. Personas datiem no Datu subjekta aspekta ir jābūt apstrādātiem likumīgā, godprātīgā un caurspīdīgā veidā (likumīguma, godprātīguma un caurspīdīguma princips);

2.7.2. Personas datiem ir jābūt apkopotiem noteiktos, skaidri formulētos un likumīgos mērķos un tie tālāk nav apstrādājami ar šiem mērķiem nesaskaņotos veidos; turpmāka Datu apstrāde arhivēšanas mērķiem, sabiedrisko interešu labā, zinātnisko vai vēstures pētījumu mērķiem, vai statistiskajiem mērķiem, nav uzskatāma par nesaskaņotu ar sākotnējiem mērķiem (mērķa ierobežošanas princips);

2.7.3. Personas datiem ir jābūt adekvātiem, atbilstošiem un tikai tiem, kuri ir nepieciešami mērķa sasniegšanai, kura dēļ tie apstrādājami (datu apjoma samazināšanas princips);

2.7.4. Personas datiem ir jābūt precīziem un ja ne pieciešams atjaunojamiem; ir jābūt izmantotām visām pamatotu līdzekļu garantijām, lai Personas dati, kas nav precīzi, ņemot vērā to apstrādāšanas mērķus, būtu nekavējoties izdzēsti vai izlabojami (precizitātes princips);

2.7.5. Personas datiem ir jābūt uzglabātiem tādā formā, lai Datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams tiem mērķiem, kam Personas dati ir apstrādājami; Personas datus iespējams aizsargāt ilgāku periodu, ja Personas dati tiks apstrādāti tikai arhivēšanas mērķiem sabiedrisko interešu labā, zinātnisko vai vēsturisko pētījumu mērķiem vai statistiskajiem mērķiem saskaņā ar VDAR 89. panta 1. daļu, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas ir nepieciešami pēc šīs regulas tiecoties aizsargāt Datu subjekta tiesības un brīvību (aizsargāšanas ilguma ierobežošanas princips);

2.7.6. Personas datiem ir jābūt apstrādātiem tādā veidā, lai, piemērojot atbilstošos tehniskos vai organizatoriskos līdzekļus, tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu aizsardzība, ieskaitot aizsardzību pret Datu apstrādi bez atļaujas vai nelikumīgu Datu apstrādi, kā arī pret netīšu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (nedalāmības un konfidencialitātes princips).

2.7.7. Datu pārvaldītājs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti augstāk norādītie principi, un tam ir jāprot pierādīt, ka tie ir ievēroti (atbildības princips).

2.8. Dati apstrādājami atbilstoši informējot Datu subjektus.

2.9. Dati aizsargājami periodos, kas norādīti šajā Politikā katram Personas datu tipam. Aizsargāšana veicama saskaņā ar procedūru, kas paredzēta Politikas 4. nodaļā.

2.10. Datu apstrādātāja pieejas tiesības pie Datiem anulējamas izbeidzot Personas datu apstrādi līgumu, kas noslēgts ar Datu pārvaldītāju, vai šim līgumam pārstājot būt spēkā.

2.11. Dati nododami Datu apstrādātājiem un Datu saņēmējiem, ja tiesības un (vai) pienākumus to darīt uz atbilstoša pamata nosaka tiesību akti.

2.12. Datu pārvaldītāja Personas dati var tikt iesniegti pirmstiesas izmeklēšanas iestādei, prokuroram vai tiesā par administratīvām, civilām, krimināllietām, kā pierādījumi vai citos likumu noteiktos gadījumos.

 

3. PERSONAS DATU APKOPOŠANAS VEIDI

3.1. Mēs apkopojam Jūsu personas datus tieši dažādos veidos, piem., kad Jūs iesniedzat mums savu personīgo informāciju, reģistrēdamies kā Klients mūsu Interneta mājas lapās vai piedaloties mūsu lojalitātes programmās, reģistrēdamies balvu loterijās, spēlēs un konkursos, abonējot mūsu jaunumus, saņemdami informāciju vai elektroniskos paziņojumus, no mums pirkdami produktus un pakalpojumus, aizpildīdami anketas, komentējot, iesniegdami pieprasījumus vai sazinādamies ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu.

3.2. Kad mums iesniedzat savus Personas datus, mēs tos apstrādājam šajā Politikā formulētiem mērķiem un noteiktā kārtībā. Ja nevēlaties, lai tā apstrādātu Jūsu Personas datus, laipni lūdzam tos mums neiesniegt.

3.3. Mēs tāpat varam iegūt Jūsu personas datus no citiem avotiem, ieskaitot komerciālā sektora datu avotus, piem., publiskās datu bāzes un datu apkopojumus un informāciju no trešajām pusēm. Ja nevēlaties, lai mēs saņemtu Jūsu personas datus no citiem avotiem, attiecīgajiem avotiem, norādiet savas vēlmes.

3.4. Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus tam, lai sniegtu Jums pakalpojumus, kā paskaidrots zemāk. Konkrētajos gadījumos mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus tikai saņemot Jūsu piekrišanu, piem., visbiežāk tad, kad apstrādājam Jūsu personas datus mārketinga mērķiem, izmantojam sīkdatnes vai vietējos datus. Citos gadījumos mēs varam balstīties uz cita juridiska Jūsu personas datu apstrādes pamata, piem., pildīdami līgumu ar Jums vai ja ir citas likumīgas intereses, piem., tiekdamies pēc noziedzīgas rīcības prevencijas.

3.5. Ja kļūstat par jebkuras mūsu lojalitātes programmas locekli, varam to uzskatīt par piekrišanu, ka vēlaties, lai mēs apstrādātu Jūsu personas datus mārketinga mērķiem. No šiem mārketinga sakariem Jūs varat jebkurā brīdī atteikties un tas neietekmēs Jūsu dalību lojalitātes programmā un tās sniegtos ieguvumus.

3.6. Apstrādādami Jūsu personas datus ar Jūsu piekrišanu, mēs palūgsim Jūsu piekrišanu konkrētam datu apstrādes mērķim. Mēs lūgsim Jūsu piekrišanu arī tad, ja mums vajadzēs Jūsu personas datu citiem, šajā Politikā nenorādītiem mērķiem.

3.7. Lūdzam pārskatīt 4.1. sadaļā norādīto tabulu, kurā atradīsiet plašāku informāciju par dažādiem personas datiem, kurus varam apkopot, to apkopošanas mērķus un likumīgo šo datu apstrādes pamatu.

3.8. Mūsu Interneta mājas lapas ir paredzētas pieaugušajiem, taču var gadīties gadījumi, ka daļa Klientu, kuriem vēl nav 16 (sešpadsmit) gadu, pārskata vai iegādājas produktus mūsu Interneta mājas lapās. Ja mēs zinām, ka Klientam vēl nav 16 (sešpadsmit) gadu, mēs neizmantojam tāda Klienta personas datus mārketinga mērķiem, izņemot gadījumus, kad iegūstam to vecāku piekrišanu.

3.9. Vēloties iesniegt vecāku piekrišanu par datu lietošanu mārketinga mērķiem, palūdziet savus vecākus vai aizbildņus sazināties ar mums, kā norādīts 12. nodaļā.

3.10. Attiecīgos gadījumos, pamatojoties uz Jūsu veiktajām darbībām, mēs uzskatīsim, ka Jūs esat saņēmis vecāku piekrišanu. Tad mums saglabājas tiesības lemt, vai saņemsies mūsu mārketinga paziņojumus līdz brīdim, kamēr sasniegsiet nepieciešamo vecumu.

3.11. Vēlamies pievērst uzmanību tam, ka iespēja saņemt balvas, paraugus un citus apbalvojumus var tikt atļauta tikai tiem lietotājiem, kuri ir sasnieguši nepieciešamo vecumu. Mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus, lai pārbaudītu Jūsu vecumu un īstenotu attiecīgajam vecumam noteiktos ierobežojumus.

 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

4.1. Interneta mājas lapu pārlūkošana

Apkopojamie Personas dati:

Informācija par Jūsu izmantojamo pārlūkprogrammu, kad apmeklējat mūsu Interneta mājas lapas, Jūsu IP adresi un ierīces adresi, nospiestajām norādēm, pirms mūsu Interneta mājas lapas apmeklētajām citām mājas lapām un sīkfailiem, kā arī ar līdzīgiem izsekošanas līdzekļiem apkopotā informācija. Jūsu lietotāja vārds, profila fotogrāfija, dzimums, sakari un jebkāda cita informācija, kuru piekrītat vispārināt izmantojot trešo pušu mājas lapas (piem., kad „Facebook” nospiediet „Patīk”).

Personas datu apstrādes mērķis:

Mēs (un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kuri rīkojas mūsu vārdā) izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas datu par Jums apstrādei, kad apmeklējat mūsu Interneta mājas lapas. Mēs vēlamies zināt, vai mūsu Interneta mājas lapas apmeklējāt agrāk un kam dodat priekšroku, lai varētu savu pieredzi piemērot Jums. Tāpat lūdzam pārskatīt 5. nodaļu, kurā atradīsiet izsmeļošāku informāciju par sīkfailiem.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

Izmantojiet Sīkdatņu atļaujas līdzekli, lai uzzinātu par katru sīkdatņu uzglabāšanas periodu.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Jūsu piekrišana, kad noklikšķināsiet uz iedaļas „piekrist un turpināt” mūsu mājas lapās esošā Sīkdatņu atļaujas līdzeklī. Dažos gadījumos un vienmēr, kad to pieļauj likumi, pamatojoties uz Jūsu darbībām uzskatīsim, ka esat piekritis sīkdatņu lietošanai. Pievērsiet uzmanību tam, ka mums ir jāapstrādā galvenos Jūsu pārlūkošanas datus, lai piešķirtu Jums galvenās Interneta mājas lapu funkcijas, piem., drošu pievienošanos, vai atgādinātu, kādā pasūtīšanas posmā esat. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savu sīkdatņu  nosacījumus mūsu Sīkdatņu atļaujas līdzeklī vai mainot savus pārlūkošanas nosacījumus.

4.2. Produktu un pakalpojumu piedāvājums

Apkopojamie Personas dati:

Vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs, lojalitātes kartes numurs, pasūtījumu vēsture / vēlmju saraksts (ieskaitot Jūsu pirkumus mūsu Mājas lapā, veikalā), maksājumu vēsture, vecums, dzimšanas datums, dzimums, mūsu Interneta mājas lapās Jūsu pārlūkotie produkti, iecienītākie preču zīmoli, iecienītākais veikals, Jūsu darbības mūsu Interneta mājas lapās un lasot mūsu vēstules, Jūsu atbildes anketās vai konkursos, Jūsu pirkšanas ieradumi un prioritātes un informācija par Jūsu dzīves veidu, iemaņām un interesējošām jomām.

Personas datu apstrādes mērķis:

Lai piedāvātu Jums piemērotus produktus vai pakalpojumus (ieskaitot no saistītajām trešajām pusēm), kas Jūs varētu interesēt, pamatojoties uz Jūsu pirkumu vēsturi un rīcību, prioritātēm un mūsu mārketinga segmentēšanas stratēģijām. Mēs to varam darīt sūtot Jums informāciju pa pastu, e-pastu, informatīvajos ziņojumos, ar SMS īsziņām vai pa telefonu par produktiem, pakalpojumiem, akcijām u. c. Mēs varam sazināties ar Jums un piedāvāt piedalīties Klientu aptaujās, akcijās, balvu loterijās un konkursos. Tāpat varat saņemt veikalu īstenojamo akciju piedāvājumus (piem., kuponus), ja esat izveidojuši kontu mūsu Interneta mājas lapās vai piedalīties lojalitātes programmā.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

Tikmēr, kamēr iegādājaties pie mums. Ja Jums ir lojalitātes karte un 3 (trīs) gadus nav notikuši nekādi darījumi, likvidējam Jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad likumi paredz garāku tādu datu uzglabāšanas termiņu. Ja internetā iepērkaties kā viesis, mēs Jūsu datus uzglabājam 1 (vienu) gadu pēc iegādāšanās. Ja esat abonējis mūsu informatīvos ziņojumus, mēs Jūsu Datus aizsargāsim tikmēr, kamēr nenorēķināsieties par abonentu.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Jūs atļaujat mums apstrādāt savus personas datus, ja kļūstat par locekli, kam ir lojalitātes karte un piekritāt mūsu klientu lojalitātes programmas nosacījumiem (līguma izpilde).

Ja lojalitātes programmā nepiedalieties, Jūs mums piešķirat atļauju apstrādāt savus Personas datus abonējot mūsu informatīvos ziņojumus.

Ja iegādājaties internetā kā viesis, mēs sazināsimies ar Jums par saistītajiem piedāvājumiem, cik to atļauj likumi, ieskaitot nosacījumus par spama (angl. spam) sūtīšanu.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no mūsu mārketinga paziņojumiem, savā profilā (ja tāds ir) izmantodami Privātuma nosacījumu aizsargu vai nospiezdami atteikšanās no abonēšanas pogu Jums atsūtītajā mūsu mārketinga vēstulē. No mūsu SMS īsziņām, kas tiek sūtītas tiešiem mārketinga mērķiem, varat atteikties sazinādamies ar mums pa e-pastu: info@eginalas.lv

4.3. Klientu apkalpošana

Apkopojamie Personas dati:

Vārds, uzvārds, pasta adrese, mājas tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, lojalitātes kartes numurs, paroles, pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture, informācija par maksājumiem (t. i., informācija par banku vai kredītkarti), pasūtījumu vēsture / vēlmju saraksts, vecums, dzimums, lūgumu izpildes informācija, publicējamie ieraksti un cits saturs, kuru iesniedzat mūsu Interneta mājas lapās, kā arī cita informācija, kuru iesniedzat pirkdami vai pasūtot pasūtījumu, iesniegdami pieprasījumu.

Personas datu apstrādes mērķis:

Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, kad sazinieties ar mums un kad atbildām uz Jūsu pieprasījumiem un komentāriem.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

Vispārēja rakstura pieprasījumi un komentāri, kas ir saistīti ar apkalpošanas problēmām, veikala standartiem, preču pieejamību u. c., uzglabājami 3 (trīs) gadus no pēdējās sazināšanās ar Jums dienas. Sarakste, kas saistīta ar zaudējumu personai nodarīšanu, nelaimes gadījumiem un citām veselības un uzglabāšanas problēmām, var tikt uzglabāta ilgāk, ja noris juridiski strīdi vai vienošanās.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Jūsu pieprasījumu, komentāru un sūdzību apstrāde pēc Jūsu lūguma (līguma vai no citām likumīgām darbībām izrietošo saistību izpilde).

4.4. Pirkums

Apkopojamie Personas dati:

Vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mājas tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, lojalitātes kartes numurs, paroles, pasūtījumu vēsture, maksājumu vēsture, informācija par maksājumiem (t. i., bankas vai kredītkartes dati), pasūtījumu vēsture / vēlmju saraksts, vecums, dzimums, Jūsu pasūtījuma izpildes informācija un citi personas dati, kurus pēc savas gribas iesniedzat mums.

Personas datu apstrādes mērķis:

Mēs apstrādājam personas datus, lai piegādātu Jūsu pasūtītos produktus un pakalpojumus, ieskaitot pasūtamo produktu vai paraugu sūtīšanu.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

Tikmēr, kamēr iegādājaties pie mums. Ja 3 (trīs) gadus nav notikuši nekādi darījumi, likvidējam Jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad likumi paredz ilgāku tādu datu uzglabāšanas termiņu.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Mēs izmantojam šo informāciju Jūsu pasūtījumam vai jebkura cita Jūsu pasūtītā pakalpojuma izpildei (līguma izpildei).

4.5. Loterijas un konkursi

Apkopojamie Personas dati:

Vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mājas vai mobilā tālruņa numurs, vecums, dzimšanas datums, dzimums, lietotāja izveidotais saturs vai jebkādi citi Jūsu iesniegtie personas dati – saskaņā ar konkursa vai spēļu vajadzībām.

Personas datu apstrādes mērķis:

Īstenot balvu loterijas, spēles un konkursus, kuros esat izvēlējies piedalīties, un noteikt uzvarētāju vai nodot balvu, ja laimējat.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

3 (trīs) mēneši pēc spēles vai konkursa beigām, izņemot gadījumus, ja likumi paredz garāku tādu datu uzglabāšanas termiņu.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Šie dati mums ir nepieciešami konkursa vai spēļu dalībnieku / uzvarētāju identifikācijai un vēloties nodot Jums balvu (līguma izpilde). Ja mēs nolemtu izmantot Jūsu Personas datus mārketinga mērķiem, mēs par to skaidri paziņosim Jums pirms datu apstrādes uzsākšanas un lūgsim Jūsu piekrišanu.

4.6. Iepirkšanās internetā

Apkopojamie Personas dati:

Vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mājas telefona vai mobilā tālruņa numurs, informācija par pasūtītiem produktiem, pasūtījumu vēsture, IP adrese, izsmeļoša informācija par Jūsu pirkumiem, maksāšanas informācija, maksājumu vēsture.

Personas datu apstrādes mērķis:

Jūsu interneta pasūtījumu apstrādei un pasūtīto produktu piegādei. Jūsu Personas dati, kas ir saistīti ar maksājumu izpildi, var tikt pārsūtīti maksājumu starpniekiem (Paysera LT un „PayPal”), nodrošinot maksājumu izpildi.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

Tikmēr, kamēr iepērkaties pie mums. Ja 3 (trīs) gadu laikā nav notikuši nekādi darījumi, likvidējam Jūsu Personas datus, izņemot gadījumus, kad likumi paredz garāku tādu datu uzglabāšanas termiņu. Ja norēķinieties kā viesis, mēs Jūsu datus aizsargājam 1 (vienu) gadu pēc iegādāšanās.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Šie Personas dati mums ir nepieciešami tam, lai varētu izpildīt Jūsu internetā iesniegto pasūtījumu (līguma izpilde).

4.7. Lojalitātes pakalpojumi

Apkopojamie Personas dati:

Vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mājas tālruņa vai mobilā tālruņa numurs, informācija par  Jūsu pasūtītajiem produktiem, izmantojot lojalitātes programmu, ar lojalitātes programmu saistītās operācijas, konta statuss, maksājuma informācija (piem., bankas informācija) un maksājumu vēsture.

Personas datu apstrādes mērķis:

Sniegt Jums visus pakalpojumus saskaņā ar lojalitātes programmu, ieskaitot ekskluzīvos piedāvājumus.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

Tikmēr, kamēr Jūs piedalīties jebkurā no mūsu lojalitātes programmām. Ja 3 (trīs) gadus nav notikuši nekādi darījumi, likvidējam Jūsu Personas datus, izņemot gadījumus, kad likumi nosaka garāku tādu datu uzglabāšanas termiņu.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Piereģistrējoties jebkurā no mūsu lojalitātes programmām, Jūs atļaujat mums apstrādāt Jūsu Personas datus, lai sniegtu Jums visus pakalpojumus saskaņā ar lojalitātes programmu (līguma izpilde).

4.8. Apkalpošana un noziegumu prevencija

Apkopojamie Personas dati:

Vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, mājas tālruņa vai mobilā tālruņa numurs, maksājuma informācija (piem., bankas informācija) un maksājumu vēsture.

Personas datu apstrādes mērķis:

Sniegt mūsu apkalpošanas pakalpojumus, ieskaitot Jūsu iesniegto lūgumu par pakalpojumu sniegšanas apstrādi, krāpšanas un citu noziedzīgu darbību prevenciju, Jūsu identitātes un kredīta / maksājuma stāvokļa pārbaudi un maksājuma norādījumu izpildi. Jūsu Personas dati, kas ir saistīti ar maksājumu izpildi, var tikt pārsūtīti maksājumu starpniekiem (Paysera LT un „PayPal”), nodrošinot maksājumu izpildi, vai nodoti  policijai krāpšanas prevencijas mērķiem.

Personas datu uzglabāšanas termiņš:

Tikmēr, kamēr iegādājaties pie mums. Ja 3 (trīs) gadus nav notikuši nekādi darījumi, likvidējam Jūsu Personas datus, izņemot gadījumus, kad likumi paredz garāku tādu datu uzglabāšanas termiņu.

Personas datu juridiskās apstrādes pamats:

Krāpšanas konstatēšanai un prevencijai, tiecoties nodrošināt, lai Jūsu identitāte un darījumi būtu droši (saskaņojot intereses ar mūsu interesēm aizsargāt pret krāpšanu un aizsargāt savus klientus). Mēs sniedzam citus apkalpošanas pakalpojumus, lai sniegtu Jums atbilstošos papildus pakalpojumus (līguma izpilde).

 

5. SĪKDATNES UN LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS

5.1. Mēs izmantojam sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas (turpmāk – sīkdatnes), lai uzlabotu savus produktus un Jūsu pieredzi mūsu Interneta mājas lapās, apkopojot informāciju par to, kā izmantojat mūsu Interneta mājas lapas. Daļa no mūsu izmantojamajām sīkdatnēm ir nepieciešamas galvenajām Interneta mājas lapu funkcijām, piem., tiecoties nodrošināt drošu pievienošanos vai atcerēties, kurā pasūtījuma posmā esat; taču sīkdatnes mēs izmantojam arī analizēdami Interneta mājas lapu lietošanu (lai varētu izvērtēt un sagatavot to darbību); reklāmas sīkdatnes izmanto reklāmas uzņēmumi, lai sniegtu Jūsu interesēm atbilstošu reklāmu.

5.2. Sīkdatnes var būt pagaidu vai pastāvīgas: a) pagaidu sīkdatnes ir spēkā un nav likvidējamas tikmēr, kamēr Jūs pārlūkojat savā pārlūkā; b) pastāvīgās sīkdatnes nav likvidējamas pēc pārlūkošanas noslēgšanas un tajās aizsargājamā informācija atvieglo vēlāku pieeju pie Jūsu Konta (parole, lietotāja vārds). Tādas Sīkdatnes uzlabo un atvieglo Interneta mājas lapu lietošanu.

5.3. Izmantojot savas pārlūkprogrammas jebkurā laikā varat bloķēt sīkdatņu lietošanu un likvidēt pastāvīgās sīkdatnes. Izsmeļošu informāciju, kā pārvaldīt Sīkdatnes pārlūkprogrammā, meklējiet Sīkdatņu atļaujas līdzeklī.

A. Tīmekļa analīze ar „Google Analytics”

5.4. Interneta mājas lapās lietojama „Google Analytics” tīmekļa analīzes aizsardzība pret „Google Inc.” (turpmāk – „Google”). „Google Analytics” izmantojams tā saucamajās sīkdatnēs – tekstuālos failos, kuri tiek saglabāti jūsu datorā un ļauj mums analizēt mājas lapas lietošanu. Sīkdatņu izveidotā informācija par jūsu mūsu mājas lapu lietošanu parasti tiek sūtīta uz „Google” serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tas tiek uzglabāts. Taču, ja šai mājas lapai esat ieslēguši IP anonimizāciju, jūsu IP adrese „Google” pirmkārt saīsināsies Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstīs. Īstenojot mājas lapas operatora lūgumu, „Google” izmanto šo informāciju, lai varētu analizēt, kā izmantojat mājas lapu, iesniegtu mums, mājas lapas operatoriem pārskatus par mājas lapas darbību un sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar mājas lapas un interneta lietošanu. IP adrese, kuru „Google Analytics” sūta caur jūsu pārlūkprogrammu, „Google” nesaistīs ar citiem esošajiem datiem. Ja vēlaties, lai nenotiktu sīkdatņu saģenerēto datu un datu par mājas lapas lietošanu apkopošana, kurus apkopo „Google” (ieskaitot jūsu IP adresi), un, ja vēlaties atteikties no tādu apstrādes, kuru veic „Google”, varat atsūtīt un ievietot pārlūkprogrammu papildinājumu no šīs norādes: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.5. „Google Analytics” apkopotie dati uzglabājami 26 mēn. Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka bez sīkdatnēm Jums var neizdoties izmantot visus mūsu Interneta mājas lapu pakalpojumus.

B. „Google Inc.” atkārtota mārketinga vai līdzīgu mērķgrupu funkciju lietošana

5.6. Interneta mājas lapās mēs izmantojam „Google Inc.” (turpmāk – „Google”) sniegto atkārtota mārketinga vai līdzīgu mērķgrupu funkciju. Izmantojot šo funkciju, sniedzēji var novirzīt apmeklētājus uz mājas lapas mērķa reklāmu, citiem vārdiem sakot, pēc interesēm pamatotus sludinājumus, kas ir piemēroti mājas lapas apmeklētājiem, – sludinājumus, kuri tiek rādīti apmeklējot citas „Google” displeja reklāmas tīkla mājas lapās. Tiecoties veikt šo mājas lapas lietošanas analīzi, kas ir pamats radīt interesēm pamatotu reklāmu (atkārtots mārketings), „Google” izmanto tā sauktās sīkdatnes. Tādēļ „Google” mājas lapas apmeklētāju pārlūkprogrammās uzglabā  nelielu failu, kurā ir ciparu secība. Fails fiksē mājas lapas apmeklētāju skaitu, kā arī anonīmos datus par mājas lapas lietošanu. Nekādi personīgie mājas lapas lietotāju dati netiks uzglabāti. Vēlāk apmeklējot citas „Google” displeja reklāmas tīkla mājas lapās, tiek rādīti reklāmas sludinājumi, kuros ņem vērā apmeklētāja apskatītos produktus un informāciju par iepriekš apmeklētajām mājas lapām. Ja vēlaties, lai netiktu apkopoti sīkdatņu saģenerētie dati, kas saistīti ar jūsu mājas lapas lietošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), un ja vēlēsieties atteikties no tādu datu apstrādes, kuru veic „Google”, varat atsūtīt un ievietot pārlūkprogrammas papildinājumu no šīs norādes: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ja vēlaties pavisam izslēgt „Google” sīkdatņu lietošanu, noklikšķiniet uz šīs norādes un atsūtiet, kā arī ievietojiet iesniegto papildinājumu: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Jūs varat izslēgt trešo pušu sīkdatņu lietošanu apmeklēdami mājas lapu adresē: http://www.networkadvertising.org/choices/ un piemērojot iesniedzamo informāciju par izslēgšanu, kas tur ir norādīta.

C. „Google AdWords” konversiju izsekošanas lietošana

5.7. Būdami „Google AdWords” klienti, mēs izmantojam „Google” konversiju izsekošanu, „Google Inc.“  sniegto analīzes pakalpojumu. „Google AdWords” jūsu datorā ievieto sīkdatni („konversijas sīkdatni”), ja mūsu Interneta mājas lapas sasniedzat izmantojot „Google” sludinājumu. Šīs sīkdatnes pārstāj būt spēkā pēc 300 dienām un nav izmantojamas personīgai identificēšanai. Ja apmeklējat attiecīgās mūsu mājas lapas un sīkdatnes nav pārstājušas būt spēkā, mēs un „Google” varam atpazīt, ka kāds ir nospiedis sludinājumu un tika novirzīts uz mūsu mājas lapu. Katrs reklamētājs saņem citu sīkdatni. Sīkdatnes nav iespējams izsekot caur reklamētāju mājas lapām. Informācija, kas apkopota izmantojot konversijas sīkdatni, izmantojama, lai ģenerētu konversiju statistiku „AdWords” reklamētājiem, kuri ir izvēlējušies konversiju izsekošanu. Reklamētāji redzēs kopējo lietotāju, kuri ir nospieduši sludinājumu un tika novirzīti uz konversiju izsekošanu atzīmju mājaslapu, skaitu. Taču tie nesaņem informāciju, kas personīgi identificē lietotājus. Ja nevēlaties piedalīties izsekošanā, varat iebilst šādai lietošanai, nepieļaujot sīkdatnes ievietošanu attiecīgās jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos (izslēgšanas opcijas). Jūs netiksiet iesaistīti konversiju izsekošanas statistikā.

 

6. DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅI

6.1. Jūsu Personas datus apstrādāsim tikmēr, kamēr īstenosim iepriekš minētos mērķus, kuriem apkopojām vai saņēmām Jūsu personas datus, un beidzas mūsu saistību termiņi uzglabāt ierakstus, kā norādīts 4. nodaļā.

 

7. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

7.1. Datu subjekts VDAR un PDJAL noteiktā kārtībā var īstenot šādas tiesības:

7.1.1. Tiesības saņemt apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam Jūsu Personas datus vai nē;

7.1.2. Tiesības saņemt pieeju saviem Personas datiem un ar tiem iepazīties;

7.1.3. Tiesības pieprasīt izlabot neprecīzos Jūsu Personas datus;

7.1.4. Tiesības pieprasīt dzēst Jūsu Personas datus („tiesības tikt aizmirstam”);

7.1.5. Tiesības nepiekrist Personas datu apstrādei;

7.1.6. Tiesības ierobežot datu apstrādi;

7.1.7. Tiesības uz datu pārcelšanu – saņemt mūsu esošos Jūsu Personas datus strukturētā, parasti lietojamā un automātiski nolasāmā formā un pārsūtīt tos citam Datu pārvaldītājam;

7.2. Tajos gadījumos, kad Klienta piekrišana rada juridisku pamatu mums apstrādāt Jūsu Personas datus, savu piekrišanu varat atsaukt šādos veidos:

  • Tiešam mārketinga mērķim: pievienojoties pie sava konta sadaļā „Privātuma nosacījumi” vai izmantojot abonētās atteikšanās norādes, kas ir jebkurā mūsu atsūtītajā mārketinga paziņojumā;
  • Administrēšanas un citiem mērķiem: sūtiet mums e-pastu: info@eginalas.lv vai zvaniet mūsu klientu apkalpošanas dienestam, kā norādīts 12. nodaļā.
  • Atcerieties, kad Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē Jūsu Personas datu apstrādes likumību pirms tās atsaukšanas.

7.3. Tiesības, kas norādītas Politikas 7.1.1.–7.1.7. punktos, īstenojamas VDAR noteiktajos periodos. Augstāk norādītie un VDAR apstiprinātie periodi ir šādi:

Datu subjekta lūgums

Periods

Tiesības būt informētam

Ja  Dati apkopojami (ja ir Datu subjekta iesniegti) vai vienu mēnesi (ja nav Datu subjekta iesniegti)

Pieejas tiesības

Viens mēnesis

Tiesības uz precizēšanu

Viens mēnesis

Izdzēšanas tiesības

Nepamatoti nekavējoties

Tiesības ierobežot Datu apstrādi

Nepamatoti nekavējoties

Tiesības uz datu pārcelšanu

Viens mēnesis

Tiesības iebilst

Saņemot iebildumus

 

7.4. Datu pārvaldītājam ir tiesības motivēti atteikt ļaut Datu subjektam īstenot tā tiesības vai ņemt pamatotu maksājumu esot VDAR 12. panta 5 d. (b) punktā noteiktajiem apstākļiem.

 

8. KAM VARAM NODOT (VISPĀRINĀT) JŪSU PERSONAS DATUS?

8.1. Mēs Jūsu Personas datus vispārinām šādiem datu apstrādātājiem (t. i., pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdz mums veikt augstāk norādītos uzdevumus):

  • Attiecīgiem Moceviča firmas „Ginalas” uzņēmumiem un ar Moceviča firmu „Ginalas” saistītajiem uzņēmumiem sakaru ar klientiem pārvaldības un analīzes mērķiem (konkrēti Moceviča firma „Ginalas” Latvijas filiāle, Slēgta A/S (UAB) „Blue solutions”).
  • Saistītajiem Moceviča firmas „Ginalas” uzņēmumiem un uzticamām trešajām pusēm, kuras tieši uztur mūsu reklāmas darbību, Interneta mājas lapu administrēšanu un lojalitātes programmu (konkrēti Slēgta A/S (UAB) „Baltnetos komunikacijos”, Slēgta A/S (UAB) „Verslo idėjų partneriai”) par IT sistēmu pārvaldīšanu, uzturēšanu, uzraudzību un testēšanu (konkrēti Slēgta A/S (UAB) „Fresh media”, Slēgta A/S (UAB) „G&B sistemos”).

8.2. Uzsveram, ka šiem Datu apstrādātājiem izvirzām stingras prasības saskaņā ar piemērotajiem datu aizsardzības likumiem, lai tie apstrādātu Jūsu personas datus, vadoties tikai pēc mūsu norādītajiem mērķiem un noteiktā apmērā un atbilstu augstiem IT drošības standartiem.

8.3. Mēs Jūsu personas datus vispārinām šādām trešajām pusēm, kuras apstrādā Jūsu personas datus saviem mērķiem (t. i., šīs trešās puses nav mūsu pilnvaroti Datu apstrādātāji, tie izmanto Jūsu Personas datus savām interesēm vai tādēļ, ka jūs esat tam piekrituši):

  • Ieinteresētajām trešajām pusēm (kuras nav saistītas ar Moceviča firmas „Ginalas” uzņēmumiem), kas sūtīs Jums mārketinga materiālu, taču tikai tādā gadījumā, ja piekrītat to no tām saņemt.
  • Tiesībsargājošām un citām institūcijām, ja atklāt Jūsu personas datus tiek pieprasīts saskaņā ar likumiem, likumīgo pārvaldes institūciju/ierēdņu norādījumiem vai tiesas spriedumu.

8.4. Uzsveram, ka mēs nekad nevispārinām Jūsu Personas datus sociālajos tīklos. Ja mēs paplašinām savu klientu loku vai atlasām piemērotus klientus caur sociālajiem tīkliem, piem., „Facebook” vai  „Google”, Jūsu personas dati tika padarīti anonīmi pirms to nosūtīšanas. Ja nākotnē būtu izmaiņas un mums būtu Jūsu personas dati jāvispārina sociālajos tīklos, mēs par to iepriekš paprasīsim Jūsu piekrišanu.

8.5. Jums piekrītot, mēs dalīsimies ar informāciju par Interneta mājas lapu lietošanu ar uzticamām trešajām pusēm (t. i., reklamētājiem, reklāmas aģentūrām, reklāmas tīkliem, datu apmaiņas subjektiem u. c.), lai, pamatojoties uz Jūsu iepriekšējo darbību mūsu Interneta mājas lapās, iesniegtu Jums piemērotu un Jums interesējošu saturu. Šīs uzticamās trešās puses var noteikt un izmantot savas sīkdatnes, mājas lapas indikatorus un līdzīgas sekošanas tehnoloģijas Jūsu ierīcē, lai palīdzētu mums sniegt Jums piemērotu saturu un reklāmu, kad apmeklējat attiecīgās mūsu Interneta mājas lapas. 5. nodaļā varat atrast plašāku informāciju par sīkdatnēm un atteikšanos no tām. 

9. DATU AIZSARDZĪBAS IERĒDNIS

9.1. Saskaņā ar VDAR, Datu aizsardzības ierēdnim ir jābūt tad, ja Datu pārvaldītāja pamatdarbība aptver datu apstrādes operācijas, kuras ir jāveic regulāri un sistēmiski ir jāuzrauga datu subjektus lielā mērogā, vai tad, ja datu pārvaldītāja, vai datu apstrādātāja pamatdarbība ir speciālu kategoriju datu apstrāde lielā mērogā.

9.2. Datu aizsardzības ierēdņa tiesības un pienākumi detalizējami VDAR, Politikas pielikumos, amata aprakstos, ja šo pozīciju ieņem Datu pārvaldītāja darbinieks, vai pakalpojumu sniegšanas līgumā, ja Datu aizsardzības ierēdņa pozīciju ieņemošā persona ir šī pakalpojuma ārējais sniedzējs.

9.3. Ņemot vērā norādītos kritērijus un Datu pārvaldītāja veicamo darbību, Datu pārvaldītājam nav jāizraugās Datu aizsardzības ierēdnis.

10. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMU PĀRVALDĪŠANAS UN REAĢĒŠANAS UZ TĀDIEM PĀRKĀPUMIEM KĀRTĪBA

10.1. Datu pārvaldītāja darbiniekiem, kam ir pieejas pie Datiem tiesības, pamanot Datu aizsardzības pārkāpumus (personu bezdarbību vai darbību, kas var radīt vai rada draudus Datu aizsardzībai), ir jāinformē atbildīgais darbinieks un (vai) savs tiešais vadītājs.

10.2. Izvērtējot Datu aizsardzības pārkāpuma riska faktorus, pārkāpuma ietekmes pakāpi, zaudējumus un sekas, vadoties pēc atbilstošām iekšējām procedūrām, Datu pārvaldītājs pieņem lēmumus par  līdzekļiem, ka nepieciešami Datu aizsardzības pārkāpumu un to seku novēršanai un nepieciešamo subjektu informēšanai.

10.3. Ja redzat, ka apstrādājot Jūsu Personas datus tiek pārkāpti datu aizsardzības likumi, varat iesniegt sūdzību kompetentai uzraugošajai institūcijai Latvijas Republikā vai citā valstī, kurā dzīvojat, strādājat vai kurā tika pārkāpts VDAR.

 

11. TEHNISKIE UN ORGANIZATORISKIE PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

11.1. Datu pārvaldītāja īstenojamie organizatoriskie un tehniskie datu aizsardzības līdzekļi garantē tādu aizsardzības līmeni, kas atbilst Datu pārvaldītāja pārvaldāmo Datu raksturam un to apstrādei izvirzāmajam riskam, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar  šajā nodaļā norādītajiem līdzekļiem.

11.2. Personas datu aizsardzības līdzekļi:

11.2.1. Administratīvie (droša dokumentu un datora datu un to arhīvu apstrāde, kā arī dažādu darbības jomu darba organizēšanas apstrādes nosacījumi, personāla instruēšana nodarbinot un aizejot/atlaižot  no darba u. c.);

11.2.2. Tehniskā un programmatūras aizsardzība (dienesta staciju, informācijas sistēmu un datu bāzu administrēšana, darba vietu uzraudzība, operētājsistēmu aizsardzība, lietotāju pieejas uzraudzīšana (monitorings), aizsardzība pret datorvīrusiem u. c.);

11.2.3. Informācijas sistēmu un datu bāzu administrēšana, darba vietu uzraudzība, operētājsistēmu aizsardzība, aizsardzība pret datorvīrusiem u. c.;

11.2.4. Komunikāciju un datortīklu aizsardzība (kopējo lietojamo datu, programmu, Personas datu kodēšana un nodošana ar tehniskajiem un programmas līdzekļiem, nevēlamu datu pakešu filtrēšana u. c.).

11.3. Augstāk minēto Personas datu aizsardzības līdzekļi garantē: 1) operētājsistēmu un datu bāzu kopiju krātuvju ierīkošanu, kopēšanas tehnikas uzturēšanas kontroli; 2) nepārtrauktu datu administrēšanas (apstrādes) procesa tehnoloģiju; 3) sistēmu darbības atjaunošanas neparedzētos gadījumos stratēģiju (pārsteigumu pārvaldīšana); 4) unikālo lietotāju identifikāciju un paroļu sistēmu; 5) programmu testēšanas vides fizisku (loģisku) atdalīšanu no darba režīma procesiem; 6) reģistrētu datu lietošanu, to neaizskaršanu.

11.4. Datu pārvaldītājs garantē Personas datu atklāšanas to avārijas nozaudēšanas gadījumos kārtību. Datu pārvaldītājs taisa sistēmas datu rezerves kopijas Datu pārvaldītāja noteiktā periodiskumā un aizsargā tās pēc noteiktiem nosacījumiem. Dati ir atjaunojami saskaņā ar apstiprinātu iekšējo procedūru lietojot Veeam backup un SQL datu bāzes līdzekļus no rezerves kopēšanas ierīču bibliotēkām. Rezerves  Datu kopijas visos gadījumos aizsargājamas nepārkāpjot Politikā noteiktos Datu uzglabāšanas termiņus.

11.5. Datu pārvaldītājs piemēro arī citus Personas datu aizsardzību garantējošos līdzekļus:

11.5.1. Lai pievienotos no attāluma pie Datu pārvaldītāja iekšējā tīkla ir lietojama VPN tehnoloģija, lietotāja identificēšanai izmantojams digitālais sertifikāts;

 

11.5.2. Kontrolējama pieeja pie Personas datiem ar tādiem organizatoriskiem un tehniskiem datu aizsardzības līdzekļiem, kas fiksē un kontrolē reģistrēšanās un tiesību saņemšanas pūles;

11.5.3. Fiksējami šo personu, kurām ir piešķirtas tiesības apstrādāt Personas datus, pievienošanās pie datu bāzes ieraksti: pievienošanās identifikators, datums, laiks, ilgums, pievienošanās rezultāts (veiksmīgs, neveiksmīgs). Šie ieraksti uzglabājami ne mazāk kā 1 (vienu) gadu;

11.5.4. Garantējama telpu, kurās uzglabājami Personas dati, aizsardzība (garantējama tikai pilnvarotu  personu iekļūšana atbilstošās telpās u. c.);

11.5.5. Jātiecas nodrošināt drošu protokolu un (vai) paroļu lietošanu, sniedzot Personas datus ārējiem  datu nodošanas mērķiem;

11.5.6. Garantējama Personas datu, kas atrodas ārējos datu nesējos un elektroniskajā pastā, drošības kontrole un izdzēšana pēc to lietošanas pārceļot tos uz datu bāzi;

11.5.7. Reģistrējamas avārijas Personas datu atjaunošanas darbības (kad un kas veica Personas datu atklāšanas darbības gan automatizētā, gan neautomatizētā veidā);

11.5.8. Garantējams, ka informāciju sistēmu testēšana netiks veikta ar reāliem Personas datiem, izņemot nepieciešamos gadījumus, kuru laikā izmantojami organizatoriskie un tehniskie Personas datu aizsardzības līdzekļi, kas garantē reālu Personas datu aizsardzību;

11.5.9. Pārnēsājamos datoros, ja tie nav izmantojami Datu pārvaldītāja iekšējā datu nodošanas tīklā, esošie Personas dati ir aizsargājami ar atbilstošiem līdzekļiem, kas atbilst Datu apstrādei izvirzītajam riskam.

11.6. Datu pārvaldītājs īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, ar kuriem garantē, ka standartizēti tiks apstrādāti tikai tie Personas dati, kas ir nepieciešami konkrētam datu apstrādes mērķim. Šis saistības piemērojamas apkopoto Personas datu daudzumam, to apstrādes apmēram, to uzglabāšanas periodiskumam un to pieejamībai.

 

12. KONTAKTI

12.1. Par ar šo Politiku un/vai kopējiem ar datu aizsardzību saistītajiem jautājumiem iespējams sazināties pa zemāk norādītiem kontaktiem:

Mocevičia firma „Ginalas” Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103565160, juridiskā adrese Brīvības gatve 217-8, Rīga, LV-1039. E-pasts: info@eginalas.lv. Tālr. +371 67293373.

 

13. BEIGU NOSACĪJUMI

13.1. Politika var tikt caurskatīta reizi kalendārajā gadā pēc Datu pārvaldītāja iniciatīvas un (vai)  mainoties tiesību aktiem, kas regulē Personas datu apstrādi.

13.2. Politika un tās izmaiņas ir spēkā no to apstiprināšanas dienas.

SSL Secured